مشاهده جواب تصویربرداری

کد مشخصه و کد ملی را وارد نمایید

خروج(بازگشت به صفحه اصلی)دلایل عدم مشاهده جواب

- صفحه کلید در حالت فارسی قرار دارد

-کد ملی شما در سیستم ثبت نشده است

-تسویه حساب مالی انجام نشده است

-کد مشخصه و کد ملی صحیح وارد نشده است

-نوع بیمه بیمار(شاغل سپاه) می باشد